רכישת כרטיסים

תקנון

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט שכתובתו _____www.magic-kass.co.il__ (להלן – "האתר") והאפליקציה המסופקת לך ("המשתמש"), לשימושך ולצורך הורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך או מכשיר תקשורת אחר (להלן – "האפליקציה") שייכים לחברת ___מג'יק קס בע"מ_____, מרח' _דקלה 6___, ח.פ. ___515518264___ (להלן – "מפעיל האפליקציה").
  2. האתר והאפליקציה, ערוצי התוכן והשירותים הכלולים בו, לרבות צפייה בתוכן ייעודי, מערכת הזמנת כרטיסים לפארק השעשועים של מפעיל האפליקציה – Magic Kass ("הפארק"), הרשמה לכניסה לפארק השעשועים (ולמתקניו) באמצעות תמונת פנים - Selfie ("השירותים"). התנאים הבאים מפרטים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ובאפליקציה, ומהווה חלק בלתי נפרד מהשירותים. כמו כן תנאים אלה מלמדים על האופן בו מפעיל האפליקציה אוסף ומשתמש במידע שנמסר לו על ידך באמצעות גלישה באתר או באפליקציה, הליך הרישום לשירותי האתר, האפליקציה או הפארק, ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר או באפליקציה.
  3. עצם כניסתך לאתר ו/או הורדת האתר והשימוש בו על ידך, אינם כרוכים בתשלום עמלה למפעיל האפליקציה ו/או האתר. התשלומים שיבוצעו באמצעות האפליקציה יהיו אך ורק תשלומים בקשר עם השירותים שייבחרו על ידך.
  4. מקסימום התשלומים לרכישת כרטיס לא יעלה על 6 תשלומים.
  5. הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים (כהגדרתם לעיל) מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה (להלן – "תנאי השימוש"), ונתת את הסכמתך לכל התנאים המפורטים בו וליתר התנאים המופיעים במסכי האפליקציה ו/או האתר בעת השימוש בהם.
  6. נא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ו/או באתר ולמחוק את האפליקציה באופן מיידי. מובהר כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים בכל אמצעי שייבחר על ידך (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב וכדומה).
  7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה ו/או האתר, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
  8. תוכל לחזור ולקרוא את תנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת, בכל עת, במקום המיועד לכך באפליקציה ובאתר.
  9. מטעמי נוחות, הסכם זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לשני המינים.
 2. תנאים כלליים ושינויים בתנאי השימוש
  1. האתר, האפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותם מסופקים לך כמו שהם (“as is”) ולפי זמינותם ("as available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האפליקציה בגין השירותים, יכולותיהם או מגבלותיהם. מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי, כלפיך או כלפי צד שלישי בשל נזקים כלשהם וכל אובדן או נזק מסוג שהוא, אשר נגרמו לכל אדם, הקשור ו/או הנובע מהשירותים ו/או מהשימוש באפליקציה ו/או האתר.
  2. הכרטיס מכיל נסיעה בודדת בכל מתקן ואין לצפות ליותר מכך!
  3. השימוש בנסיעה חוזרת היא על בסיס מקום פנוי ובשיקול דעת של הפארק בלבד
  4. זמינות האתר ו/או האפליקציה ופונקציונאליות השירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפעיל האתר או האפליקציה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולריים). מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו.
  5. מפעיל האפליקציה יהיה רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לביצוע פעולות בהם, ולקבלת השירות, כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל המקרים הבאים: חשש שהפרת את תנאי השימוש, חשש שהתבצע שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה, התשלום מהמשתמש לא נפרע במועדו או במלואו, חשש שהופרה כל הוראה אחרת של הסכם שימוש זה ו/או הוראה שתופיע במסכי האפליקציה ו/או באתר ו/או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, והכל בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד ולמפעיל האפליקציה על פי כל דין. מפעיל האפליקציה, יודיע על כך למשתמש מיד לאחר ביצוע החסימה, באמצעות האתר או האפליקציה או דואר אלקטרוני.
  6. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או האפליקציה ו/או הפארק.
  7. מפעיל האפליקציה שומר על זכותו לבקש פרטים נוספים כדי לאשר את אמצעי התשלום.
  8. אתה מאשר ומסכים כי מפעיל האפליקציה לא יישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי, בגין חסימת גישה לאתר ו/או לאפליקציה מחמת אי עמידת המשתמש בהתחייבויותיו שעל פי הסכם זה, לרבות בקשר עם תשלום דמי כרטיס בקשר לפארק או בקשר עם צריכת תוכן. הפסקת הגישה לא תשנה ו/או תבטל כל חוב שייווצר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.
  9. מידע ונתונים מסוימים המופיעים באפליקציה במסגרת השירות מתקבלים מצדדים שלישיים. מידע זה נמסר לך כמו שהוא (as is”"( ללא כל התחייבות של מפעיל האפליקציה או מזמין השירות, או אחריות שלהם מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.
  10. מפעיל האפליקציה ומזמין השירות אינם מתחייבים כי המידע והנתונים המופיעים באפליקציה ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות והם אינם ערבים לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.
  11. המשתמש מחויב ליידע את מפעיל האפליקציה, מיד עם היוודע הדבר, בכל המקרים הבאים: שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבונך, אובדן/גניבה הטלפון הסלולרי, אובדן/גניבה כרטיס האשראי. הודעה כאמור תישלח על ידי המשתמש למוקד השירות של מפעיל האפליקציה.
  12. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, למעט שימוש לרעה באמצעי תשלום בהתאם להוראות כל חוק חל.
  13. על מנת להקים את החשבון המרוחק ולעשות שימוש בשירות, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). אם המשתמש הוא מתחת לגיל 18, השימוש באפליקציה ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במקרה בו הקטין מגיל 14 ומעלה נדרשת גם הסכמת הקטין עצמו. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, הסכם זה לא תקף ואין עלייך לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.
   במקרה והובא לידיעת מפעיל האפליקציה או מזמין השירות כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש בשירותים, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, מפעיל האפליקציה יהיה רשאי לעשות כל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימת המשתמש מקבלת השירותים וסגירת חשבונו.
  14. מפעיל האפליקציה רשאי לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינויים מהותיים בדפי האפליקציה ו/או באתר. המשך שימושך באפליקציה ו/או באתר ובשירות לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את השינויים.
 3. שימושים אסורים באפליקציה חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד השירות; (ב) להשתמש בשירות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של מפעיל האפליקציה ומזמין השירות בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר ו/או האפליקציה או השרתים והרשתות המאחסנים אותו; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש מפעיל האפליקציה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהשירות ללא הרשאה מפורשת של מפעיל האפליקציה בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם.
 4. תכנים מסחריים מפעיל האפליקציה רשאי לפרסם באפליקציה ו/או באתר תכנים מסחריים שונים, כגון פרסומות ו/או הודעות דחף, הנמסרים לפרסום מטעם מפעיל האפליקציה ו/או מטעמם של צדדים שלישיים, ואשר מבוססות מידע שיתקבל אצל מפעיל האפליקציה כתוצאה מהשימוש שתבצע באפליקציה ו/או באתר. שימוש באתר זה מהווה את הסכמתך המפורשת לעניין זה.
 5. שינויים באפליקציה, הפסקת השירות ותמיכה
  1. על מפעיל האפליקציה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, מפעיל האפליקציה עשוי מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשוי לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האפליקציה. הנך נותן את הסכמתך לשדרוגים כאמור ומסכים כי תנאי השימוש יחולו עליהם.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי מפעיל האפליקציה לשנות או למחוק כל או חלק מהאפליקציה ו/או האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכן להפסיק בכל עת את מתן השירותים באפליקציה, כולם או מקצתם בכל רגע נתון.
  3. מפעיל האפליקציה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות האפליקציה. במידה שנודע לך על טעות באפליקציה, אנא הודע למפעיל האפליקציה.
 6. סיום/ביטול ההתקשרות על ידי המשתמש ביכולתך להפסיק את השימוש בחשבון האתר ו/או האפליקציה על ידי סגירת החשבון המרוחק באמצעות פנייה בכתב למוקד שירות הלקוחות של מפעיל האפליקציה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיומה בתוך 3 ימי עסקים. אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע ו/או לבטל את התחייבויות המשתמש ו/או את התשלומים בהם התחייב אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות ו אלה ייגבו ביום התשלום הקבוע של המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבטל תשלומים אלה אצל חברת האשראי.
  מובהר כי במקרה בו המשתמש לקוח של מפעיל האפליקציה בקשר עם שירותים נוספים המוצעים במסגרת האפליקציה ו/או האתר ושהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, סגירת החשבון המרוחק אינה מהווה ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים אלו. ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים שאישר כאמור, הינה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירותים הנוספים.
  לתשומת ליבך, ביטול הרישום יביא לחסימת הכניסה לחשבון המרוחק ולחסימת האפשרות לעשות כל שימוש בשירותים. ככל ותחפוץ בעתיד לשוב ולעשות שימוש בשירותים יהיה עליך להירשם מחדש לשירות.
  שים לב, מחיקת האפליקציה אינה מביאה לסגירת החשבון המרוחק. במידה ומחקת את האפליקציה והתקנת אותו מחדש, אנו נזהה אותך ונציג לך את החשבון המרוחק הפעיל.
  לא ניתן להעביר חשבון מרוחק בין מפעילי אפליקציה שונים.
 7. מדיניות הפרטיות
   • מטרת מדיניות הפרטיות מפעיל האפליקציה ומזמין השירות מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את המדיניות ואת הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים ובנוגע לאיסוף ושימוש בסוגי המידע השונים המתקבלים ממך בעת השימוש בשירות, לרבות מטרות פעולות האיסוף והשימוש במידע ומסירת המידע לצדדים שלישיים.
   • רישום לשירותים ואיסוף מידע מסירת פרטים ומידע אישי למפעיל האפליקציה
  1. לצורך קבלת השירותים, נאסף באמצעות האתר ו/או האפליקציה מידע שנמסר בעת הרישום וכן מידע במהלך השימוש שלך בשירותים, הכל כפי שיפורט להלן (להלן: "המידע האישי").
  2. אין לך כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי. מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך המלאה והחופשית. עם זאת, אם תחליט שלא למסור את המידע המבוקש, ישנם שירותים שלא נוכל או לא נסכים לספק לך.
  3. המידע האישי שמסרת לנו במסגרת השירותים ייאגר וישמר במאגר המידע של מפעיל האפליקציה, המנוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו, לרבות לצורך דיוור ישיר.
  4. רישום מוקדם לשירותים ו/או לכניסה לפארק באתר ו/או באפליקציה קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית רק באמצעות רישום מוקדם. בעת ההרשמה לשירות מסוים, תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות או השירות (למשל שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ועוד'). מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאותם שירותים. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
  5. בנוסף, על מנת להיכנס לפארק, מומלץ לבצע רישום מוקדם ורכישת כרטיסים דרך האתר ו/או האפליקציה, ומובהר כי מסירת פרטים כחלק מרכישת כרטיסים, לרבות נתוני אשראי ו/או המצאת תמונת פנים על מנת לנטר את כניסתך לפארק ולמתקנים הנמצאים בו - הינה מרצונך החופשי. למען הסר ספק, ועל אף כל האמור במקום אחר בתנאי שימוש אלה – מובהר כי בקשר לפרטי אשראי ותמונת פנים, תידרש הסכמתך הפוזיטיבית במהלך מסירת פרטים אלה, וזו תינתן על ידך, בהתאם לשיקול דעתך בנוסף להסכמה הכללית במסגרת תנאים אלה; ככל ותינתן הסכמתך, מובהר כי השימוש בפרטי האשראי ו/או בתמונת הפנים ייעשה על ידי מפעיל האפליקציה אך ורק בקשר לאספקת השירותים ובמהלכם, ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר. כמו כן, מפעיל האפליקציה ימחק את פרטי האשראי ואת תמונת הפנים שלך מיד שייעלם הצורך הכרוך באספקת השירותים (כלומר, לאחר סיום השימוש בשירותים ויציאתך מהפארק).
  6. רישום ישיר מפעיל האפליקציה רשאי לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.
  7. הסכמתך לשמירה ושימוש במידע בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה אתה נותן הסכמתך שמפעיל האפליקציה ו/או שותפיה העסקיים (כגון: מפרסמים, נותני שירותים, חברות אחסון בארץ או בחו"ל) ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר.
  8. אותו מידע ישמר אצל מפעיל האפליקציה ו/או אצל מי מטעמו ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן וע"פ חוק.
  9. השימוש במידע ידוע לך, ואתה מסכים, כי מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו יוכל לעשות שימוש במידע האישי ובמידע על הרגלי השימוש שלך בשירותים בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:
   • לתפעל, לנהל ולספק את השירותים, ובכלל זה, בקרה לצורך מתן ושיפור השירותים (כגון: זיהוי המשתמש, טיפול בפניות, שירות תמיכה טכנית וגילוי הונאות). מפעיל האפליקציה ישתמש במידע אישי על מנת להשיב לשאלות המשתמש אודות השימוש בשירות, וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
   • מפעיל האפליקציה ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שמפעיל האפליקציה מפרסמת בעצמה או באמצעות אחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעיל האפליקציה או האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעיל האפליקציה במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעיל האפליקציה את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעיל האפליקציה על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמה או באמצעות פניה למחלקה המשפטית של מפעיל האפליקציה בדוא"ל [office@magic-kass.co.il] מפעיל האפליקציה אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.
   • מפעיל האפליקציה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידה בנוגע לתחומי העניין שלך, דפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.
   • חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם מפעיל האפליקציה. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת מוצרים או שירותים באתר ו/או במסגרת שיתוף פעולה בין מפעיל האפליקציה לבין צד שלישי, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף מידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של האתר.
   • מפעיל האפליקציה רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים שמפעיל האפליקציה מציעה באתר.
   • יצירת קשר אתך, ויצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, שליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך.
   • התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר. המידע שישמש את מפעיל האפליקציה לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון).
   • בעת השימוש באתר באמצעות אפליקצייה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה מפעיל האפליקציה לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעיל האפליקציה לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקצייה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.
   • חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגייתGPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.
  10. עוגיות האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
  11. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
  12. ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג' המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר, לרבות באמצעות חברות כגון Google, Taboola, out brand ואחרות. אתה ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו מחייב הצבת Cookies במחשבך באמצעות משוואות רשת. משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד ייעודי.
  13. בנוסף לאמור לעיל, מפעיל האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי:
   • לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין;
   • לאכוף את תנאי השימוש. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.
   • בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי.
   • במקרה בו מפעיל האפליקציה מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין מפעיל האפליקציה.
  14. אבטחת מידע מפעיל האפליקציה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות משתמשי האתר ו/או האפליקציה ועל אבטחת המידע במערכות שאותן היא מפעילה. בהתאם לכך, מפעיל האפליקציה מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
  15. עם זאת, מפעיל האפליקציה אינו יכול להבטיח כי יישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב ממאגרי המידע. לפיכך, מפעיל האפליקציה אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את מפעיל האפליקציה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.
  16. אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לאתר בסודיות ולדווח למפעיל האפליקציה במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. אחרת אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים) אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.
  17. הנך מאשר בזה כי מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה לאפליקציה ו/או לאתר ו/או למאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים כאמור, וזאת ככל שמפעיל האפליקציה נקט בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.
  18. בשום מקרה לא תחול על מפעיל האפליקציה ו/או על מזמין השירות ו/או על מי מטעמם אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיו"ב), כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באפליקציה ו/או באתר ובשירות, תהא אשר תהא העילה או סיבת הנזק, על אף האמור בכל דין או הסכם.
  19. זכותך לפנות אלינו אם אתה סבור כי פורסם באתר ו/או באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: [02-5441919] ובכתובת דואר אלקטרוני: [office@magic-kass.co.il] בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו ומפעיל האפליקציה תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
  20. כמו כן, חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע, וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות למפעיל האפליקציה בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידע של מפעיל האפליקציה משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים בו, הנך זכאי על פי חוק לבקש שהמידע המתייחס אליך ימחק מאותו מאגר. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו.
  21. מפעיל האפליקציה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך מפעיל האפליקציה הודעה.
  22. מידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי) "מידע סטטיסטי" הינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.
  23. מפעיל האפליקציה ומזמין השירות רשאים לאסוף אודותיך גם מידע באופן שאינו מזהה אותך, ושהינו מידע שאינו אישי. במסגרת השימוש בשירותים ייאסף ויישמר מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי משתמש). בדומה ליישומונים רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי מפעיל האפליקציה ו/או מי מטעמו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים עושים שימוש באפליקציה ולצורך ניהולו, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי. יובהר, כי מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות ומפעיל האפליקציה ו/או מזמין השירות רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות.
  24. המידע שתמסור ושייצבר במהלך השימוש הרגיל ישמש באופן אגרגטיבי (ללא אפשרות לקשור בין פרטי המשתמש לנתונים) לצרכי מחקר ותכנון של מזמין השירות. אישור הסכם זה מהוה אישור פרטני גם לשימוש בנתונים כאמור.
  25. מפעיל האפליקציה או מי מטעמו רשאי לשמור מידע כאמור בסעיף זה (מידע סטטיסטי) לא מזהה ללא כל מגבלות.
  26. כללי מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ישמור מפעיל האפליקציה בסודיות כל מידע המצוי ברשותו אודות המשתמש, אלא אם כן חויב למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילותו של מפעיל האפליקציה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.
  27. מפעיל האפליקציה לא יפגע בפרטיותו של המשתמש וימלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והוראות כל דין אחר בעניין.
 8. תנאים מיוחדים לגבי שימוש באתר לצורך ביצוע עסקאות רכישה
  1. על משתמש המבקש לרכוש כרטיסים לפארק באמצעות האתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בהסכם זה, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.
  2. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אפשרות רכישת כרטיסים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.
  3. על מנת לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 5.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לרכוש כרטיסים באמצעות האתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. מפעיל האפליקציה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים רכישת כרטיסים. בנוסף, מומלץ לשתף תמונת פנים על מנת שנוכל לספק לך שירות טוב ובטוח יותר – אנא ראה פירוט בקשר לשימוש בתמונת הפנים שלך לעיל.
  4. התשלום עבור הכרטיסים יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת (כגון ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, דיינרס ואמריקן אקספרס) או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן - "אמצעי תשלום") התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה מיד עם השלמת הליך הרכישה כמתואר בפרק זה.
  5. מתן פרטיו של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר נמסר על ידי המשתמש.
  6. יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.
  7. בסיום הפעולה, לאחר אישור פרטי ההזמנה על ידי המשתמש, תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
  8. לאחר ביצוע ההזמנה כרטיס כניסה לפארק יישלח לך במייל ו/או יהיה זמין באפליקציה ו/או במסרון ייעודי שיישלח לך. לשם קבלת הכרטיסים חובה להביא את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה (לדוגמא: ככל שאמצעי התשלום הוא כרטיס אשראי, יש להביא את כרטיס האשראי עמו בוצעה הרכישה).
  9. יובהר כי מפעיל האפליקציה יהא רשאי, אך לא חייב, לחסום את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר ו/או באפליקציה, ובכלל זה לבטל הזמנתו לכרטיס, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
   • המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר.
   • המשתמש הפר את תנאי הסכם זה.
   • המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל (להלן : "מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
   • המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשיו.
  10. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד אישור רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.
  11. שימו לב שלאחר הכניסה לפארק לא תאפשר יציאה וכניסה מחדש אלה באישור של מנהל/ת הפארק.
  12. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על הזמנה שבוצעה ושולמה עובר לשינוי המחיר כאמור.
  13. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי כלשהו, מפעיל האפליקציה אינו אחראי להחזר כספי למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעיל האפליקציה.
  14. כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש בהתאם לסעיף זה ישמרו במאגרי המידע של מפעיל האפליקציה, בכפוף להוראות הדין.
  15. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.
 9. מדיניות ביטולים הפרטים שלהלן מהווים גילוי נאות (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן) בביצוע עסקת רכישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט החברה. במידה והנך מעוניין לבטל את העסקה של כרטיס רגיל (לא כולל כרטיס קבוצתי) שבוצעה במכר מרחוק באמצעות אתר האינטרנט הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטלה, בתוך 24 שעות מביצוע העסקה או מקבלת טופס זה לפי במאוחר מבניהם ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. במקרה של ביטול כדין החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ש"ח או הנמוך מביניהם. בפנייתך יש לציין כי מדובר מהודעת ביטול "עזקת מכר מרחוק", את שמך, מספר ת.ז. מספר טלפון נייד וכן מספר העסקה/חשבונית קבלה, אשר יוכלו לסייע לנו האיתור פרטי העסקה.
  במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 24 שעות מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם., ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
 10. דמי ביטול (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 10, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמון מבניהם.
  (ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנוט תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
  ובמקום זה לשים במקרה של ביטול לפי דין ינוכה מסכום ההחזר כל סכום שנגבה על ידי חברת האשראי או החברה הסולקת כמפורט בסעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן
  לתשומת ליבכם, אין אפשרות של ביטולים/זיכוי על הכרטיסים באותו היום של האירוע אליו הכרטיסים שובצו
 11. ביטול כרטיסי קבוצה (כרטיסים בהנחה מכמות מסויימת) אין אפשרות של שינוי תאריך לכרטיס מתוך הזמנה של כרטיסי קבוצה.
  במידה ולקוח מעוניין לבטל חלק מאותן הכרטיסים ויורד מכמות המינמלית של הכרטיסים במבצע (ומלבד שלא יעלה על 220₪), יצטרך הלקוח להשלים את ההנחה אותה קיבל על החלק היחסי של הכרטיסים. 
  אין באמור לעיל כדי להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן והוראות החוק תגברנה בכל מקרה של מחלוקת או אי התאמה לאמור להלן.
 12. זכויות קניין רוחני
  1. מפעיל האפליקציה מעניק למשתמש בזאת, והמשתמש מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר ו/או באפליקציה על גבי מכשיר תקשורת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלה ולצורך קבלת השירות. מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את כל הזכויות באתר ו/או באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם זה במפורש.
  2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בו הינן של מפעיל האפליקציה בלבד והן קניינו הבלעדי של מפעיל האפליקציה ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיו"ב) הקיימים ו/או מגולמים באתר ו/או באפליקציה הינם בבעלות הבלעדית של מפעיל האפליקציה ויישארו בבעלותו הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה כדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האפליקציה.
  3. הנך מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר ו/או האפליקציה; (ב) למכור, לתת רישיון או רישיון משנה, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר ו/או האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה; (ה) לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רישיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר ו/או האפליקציה; ו/ או באיסוף ושימוש במידע כלשהו המוצג בדפיי האפליקציה ו/או האתר; ו/או הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; ו/או כל שימוש אחר בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
  4. ככל שתשלח למפעיל האפליקציה ו/או לרשות הערות, הצעות, שיפורים או כל חומר הנוגע לאפליקציה, לרבות אך לא רק, פיתוחו, עיצובו, קידומו, לא תהיה לזכאי לכל תמורה או פיצוי בגין שימוש מפעיל האפליקציה בהם, והנך נותן בזאת רשיון בלתי הדיר למפעיל האפליקציה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.
 13. אזהרה: העלייה למתקני הפארק עם חפצים (פלאפונים, תיקים וכיו"ב) בניגוד להוראות השימוש עלולה לגרום נזק לרכוש ו/או לגוף.החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לחפצים ו/או לרכוש לרבות פלאפונים ו/או לגופו של אדם כתוצאה מהפרת הוראות השימוש במתקן ע"י המשתמש.
 14. בטיחות: ידוע לי, שמטעמי בטיחות וזהירות הפעלת מתקנים בפארק והשימוש בהם מותנים ברף הבטיחותי הנדרש, לפיכך החברה שומרת על הזכות שלא להפעיל מתקן זה או אחר, ובלבד שסך המתקנים שלא יופעלו בזמן נתון לא יעלה על שני מתקנים.
 15. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר מפעיל האפליקציה ומזמין השירות משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתם של מפעיל האפליקציה ומזמין השירות למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות(malwares), או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של מפעיל האפליקציה ומזמין השירות, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או מפעיל האפליקציה ומזמין השירות, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.
 16. נגישות מתקנים בשל מורכבות המתקנים ובשל דרישות בטיחות (לרבות הוראות היצרן), לא ניתן להנגיש כל מתקן לשימוש של כל אדם. כמו כן, השימוש בכל אחד מן המתקנים (לרבות מתקנים נגישים) כפוף תמיד לדרישות הבטיחות וההגבלות על השימוש של כל מתקן ומתקן. מאחר שלמפעיל המתקן אין אפשרות לוודא שכל מבקר יכול לעשות שימוש בטוח במתקן, על המבקרים ו/או מלוויהם חלה חובה לקרוא את הוראות הכניסה ולפעול בהתאם להן. כמו כן, אנו ממליצים לפני כל עלייה למתקן לצפות בהפעלת המתקן ולהפעיל שיקול דעת.
 17. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי האפליקציה עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה ומפעיל האפליקציה ומזמין השירות מסירים כל אחריות הקשורה בכך. המשתמש מכיר בכך שמפעיל האפליקציה ומזמין השירות אינם היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, מפעיל האפליקציה ומזמין השירות אינם מעניקים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.
 18. שיפוי הנך מתחייב לשפות את מפעיל האפליקציה ומזמין השירות ומי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, אבדן מוניטין, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד מפעיל האפליקציה ו/או מזמין השירות.
 19. דין וסמכות שיפוט על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.