רכישת כרטיסים

תקנון סדרה מג'יק וורלד

תקנון הרשמה למועמדים המעוניינים לקחת חלק בתהליך המיון לתוכנית "מג'יק וורלד" (שם זמני)

 1. פרשנות
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים ו/או לרבים.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 2. כללי
  1. חברת מג'יק קאס בע"מ (להלן:״החברה״) מפיקה סדרת רשת ולצורך כך דרושים לה שני מנחים/ות אשר יטוסו ויבקרו בכ-8 פארקים מקורים ברחבי העולם (להלן :״התוכנית״).
  2. ההרשמה למועמדים המעוניינים לקחת חלק בתהליך המיון לתוכנית (להלן: "ההרשמה") תהא פתוחה למועמדים בגילאי 16 ומעלה (להלן: "המשתתפים"). מובהר בזאת, כי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בסדרת הרשת בגילאי 16-18 מותנית באישור הורים ו/או אפוטרופסיו הטבעיים של הקטין.
  3. לשם ההרשמה לתהליך המיון, על המשתתפים לצלם סרטון בפארק המג'יק קאס, בפנים ו/או מחוץ לפארק, באורך של עד כדקה, להעלותו לאינסטגרם(רילס)/טיקטוק, לתייג @magickassofficial ולסמן #magickass. מובהר בזאת כי התיוג כאמור הוא אמצעי הזיהוי של המשתתף, וכי באמצעות התיוג לעמוד הטיק טוק כאמור תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המשתתפים. מובהר כי משתתף שלא יתייג את עצמו לערוץ (מג'יק קאס) ו/או שפרטי התיוג שלו לא יובילו לערוץ שלו ו/או לא ניתן יהיה ליצור עימו קשר באמצעות הפלטפורמה ו/או יתגלה שלא הוא מופיע בסרטון האמור - לא יהיה רשאי להשתתף בתהליך המיון ו/או בסדרת רשת.
  4. ההרשמה לתהליך המיון מהווה הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והמשתתפים מאשרים בהרשמתם כי הם מסכימים לתקנון זה ולתנאיו ופוטרים את החברה מכל דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם תהליך המיון לתוכנית.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההרשמה וההשתתפות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה ו/או כל עדכון בתקנון כאמור לעיל והם אשר יקבעו.
  7. מובהר כי המשתתפים יהיו חייבים לעקוב אחר עמוד הטיק טוק ו/או האינסטגרם של החברה.
  8. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לספק נימוק, למנוע ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף כלשהו בתהליך המיון (ובכלל) אשר לא עמד באחד מתנאי התקנון.
  9. ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה החל מיום 10.03.2022 בשעה: 08:00 ועד ליום ב 25.04.2022 בשעה 00:00 (כולל). המשתתפים יוכלו להעלות סרטונים ממועד תחילת ההרשמה ועד מועד הסיום.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך ו/או לדחות את תקופת ההרשמה בכל עת וללא הודעה מוקדמת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. כללי ההרשמה
  1. על כל משתתף להעלות סרטון אישי באורך של עד כדקה שצולם בפארק מג'יק קאס ו/או מחוץ לפארק. המשתתפים שיעלו את הסרטונים הטובים ביותר על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה בהתאם לצרכיה ומטרותיה יזכו לעבור לשלב המיונים השני בתהליך ההרשמה לתוכנית.
  2. החברה תהיה רשאית לפרסם את הסרטונים ואת התכנים שיועלו על ידי המשתתפים במסגרת ההרשמה וכן את שמם באתר החברה, בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלה ו/או בכל מדיה חברתית אחרת, לרבות לצרכי יח"צ או פרסום. בהרשמתו לתהליך המיון, המשתתף מאשר פרסומים אלו ומתחייב כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה בגין פרסומים אלו כאמור.
  3. המשתתפים בהרשמה ובתהליך המיון מסכימים ומאשרים כי שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של החברה, ובכל עת בו תבחר, אולם מובהר בזאת כי היא תהיה רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי המשתתפים כלל. ההרשמה כשלעצמה מהווה אישור להשתמש בתמונות כמפורט בהסכם זה.
  4. המשתתף לא יוכל לטעון בשום צורה ואף לא תהיה לו טענה כלפי החברה שנעשה שימוש בתמונות שלו שלא כדין ו/או טענה להפרה של זכויות יוצרים, יתרה מכך, ההרשמה כשלעצמה מהווה אישור לחברה להשתמש בתכנים כמפורט בתקנון זה.
  5. בהרשמתו של המשתתף הוא מתחייב כי לא תהיה לו טענה כלשהי כלפי החברה בגין פרסומים של התכנים ו/או הסרטונים שהעלה המשתתף כאמור.
  6. במקרה של חשד לזיוף ו/או התנהלות שאינה תקינה מצד המשתתף ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של אחד מסעיפי התקנון, תהיה לחברה הזכות לשלול את הרשמתו של משתתף זה או אחר ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
  7. על המשתתפים נאסר לפרסם תוכן בלתי הולם ו/או פוגעני והם מתחייבים לפרסם אך ורק תגובות ופרסומים המתאימים לכללי ההרשמה ושאינם פוגעים בזכותו ו/או ברגשותיו של אדם אחר ו/או בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה ו/או לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל תוכן אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל וכן שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
  8. החברה רשאית למחוק ו/או לא לפרסם באתר תכנים ו/או סרטונים שהועלו על ידי המשתתפים לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וזאת מבלי שתוטל עליה אחריות כלשהי והמשתתף בהרשמתו מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. בנוסף, החברה רשאית לפסול ו/או למחוק תכנים אם לדעתה יש בהם כדי הפרת זכויות יוצרים מכל סוג שהם ו/או פוגעים בצד שלישי, בכל דרך, וזאת ללא כל חובת הנמקה ו/או משלוח הודעה כלשהי.
 4. הצהרות המשתתפים
  1. המשתתפים מצהירים בזאת שהם ימנעו מפרסום תוכן בלתי הולם ו/או פוגעני והם מתחייבים לפרסם אך ורק תוכן המתאים להרשמה ולתהליך המיון בהתאם לתקנון זה.
  2. המשתתפים מתחייבים לשתף פעולה ולמסור לחברה את מלוא המידע הנדרש בכדי לבחון את מידת התאמתם להשתתפות בתוכנית והכל בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי. מובהר בזאת, כי מדובר במידע אשר לפי שיקול דעתה של החברה הינו רלוונטי להליך המיון ו/או השתתפות בתוכנית ו/או לבחירת שני המנחים.
  3. ידוע למשתתפים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפים על בסיס כל מגבלה חוקית ו/או כשירות בריאותית ו/או נפשית להשתתפותם בתהליך המיון ו/או בתוכנית. המשתתפים מצדם מתחייבים להודיע לחברה על כל מגבלה ו/או מניעה כאמור להשתתפותם בתהליך המיון ו/או בתכנית.
  4. המשתתפים מצהירים בזאת כי הם לא לוקחים חלק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או פעילות אחרת העלולה לגרום נזק ו/או הפסד לתוכנית ו/או לחברה.
  5. ידוע למשתתפים כי במידה ויוזמנו לשלב השני של תהליך המיון, יהיה עליהם לחתום (כתנאי להשתתפותם בתהליך המיון) על כתבי שחרור והתחייבות, אשר יימסרו להם, בכפוף להנחיות החברה והן על כל מסמך אחר ו/או נוסף אשר יידרש על ידי החברה בקשר להשתתפותם בכל שלב מתהליך המיון (בהתאם להתקדמותם בתהליך המיון) ו/או בקשר להשתתפותם בתוכנית (במידה וייבחרו).
 5. מעבר לשלב השני בתהליך המיון
  1. המשתתפים שעל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה העלו את הסרטונים הטובים ביותר, יזומנו לשלב מיונים שני לתכנית.
  2. החברה תיצור קשר עם המשתתפים, כאמור לעיל, עד 30 ימי עסקים ממועד סיום ההרשמה לתיאום והזמנה לשלב המיונים השני.
  3. מתוך כלל המשתתפים בתהליך ההרשמה והמיון, יבחרו 2 מנחים להשתתפות בתוכנית, כאמור.
  4. שני המשתתפים אשר יבחרו על ידי החברה להשתתף בתוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, יזכו במסגרת הצילומים לתכנית לטוס מסביב לעולם ולבקר בכ- 8 פארקים מקורים ברחבי העולם.
  5. עבור ההשתתפות בתוכנית החברה תשלם לכל מנחה סך של 5,000 ₪ עבור כל פרק שיצולם וזאת בנוסף לכיסוי עלויות הטיסה, הוצאות אש"ל, וכיסוי עלויות כרטיסי הכניסה לפארקים שיבחרו.
  6. מובהר כי ההזמנה לשלב המיונים השני הינה אישית ולא ניתן להסב ו/או להעביר את ההזמנה לצד שלישי כלשהו.
  7. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן גניבה ו/או הפסד או עוגמת נפש או כל נזק ממוני ו/או גופני שאירעו למשתתפים ו/או למי מטעמם בעקבות השתתפות בתהליך המיון, והמשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את החברה ו/או ומי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
  8. מובהר בזאת כי משתתף שלא יוכל להשתתף בהמשך תהליך המיון ו/או בשלב המיון השני ו/או בתוכנית, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו וכן יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או התביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה ובכלל.
  9. במקרה של פסילת משתתף ו/או ביטול השתתפותו בתהליך המיון, מכל סיבה שהיא, המשתתף לא יוכל להשתתף בתוכנית וזאת מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו ובעניין זה הוא יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או התביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או לשנות את תהליך המיון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. פטור מאחריות
  1. 36. ידוע למשתתף כי האתר ו/או הפלטפורמה בה מופעלת ההרשמה אינם חסינים מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבות שההרשמה לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת ומוסכם שאין לחברה שליטה ו/או יכולת למנוע תקלות אשר יתכנו עקב שימוש בפלטפורמה ו/או במערכת הסלולארית ו/או ברשת האינטרנט.
  2. לחברה אין שליטה על אבטחת המידע בפלטפורמה ובאפליקציה והיא לא יכולה למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
  3. ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון כפופה לזמינות ולתקינות של רשתות האינטרנט והסלולאר, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו, ככל שיגרמו, עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור ובכלל בכל מקרה שאינו בשליטתה של החברה.
  4. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור להשתתפות בתהליך המיון בכלל ובתכנית בפרט.
  5. החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן שנוצרו עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים או עקב גורמים שאינם תלויים בהם.
 7. תנאים נוספים
  1. החברה רשאית להפסיק בכל עת את ההרשמה ו/או לדחות אותה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לדחות את שלב המיונים השני למשתתפים מכל סיבה שתמצא לנכון עד לבירור כל עניין הדרוש להוכחת תקינות התכנים ו/או זהות ו/או כל עניין אחר הנובע מכך, זאת בין היתר בשל אי עמידתם של המשתתפים בדרישות ובצרכיה של החברה ובהתאם לתוצאות אף לבטל את התכנית גם אך לא רק בשל כוח עליון, מלחמה, מגיפה עולמית, עיצומים, שביתות, השבתות, החלטות ממשלה וצווים וכל מניעה או סיבה אחרת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף הרלוונטי, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי.
  4. על תקנון זה, ועל כל התקשרות עם החברה יחול הדין הישראלי בלבד.
  5. סמכות השיפוט הייחודית לכל תביעה בקשר עם ההרשמה ו/או תהליך המיון ו/או התוכנית ו/או בקשר עם תקנון זה, מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.